Categories

  • No categories

Job

1.Project Manager (ผู้จัดการโครงการ)

เงินเดือน 25,000 -40,000 บาท

job description:

* สร้างและดำเนินงานแผนของโครงการและ ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามความต้องการเปลี่ยนแปลงและความต้องการ

* ระบุทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้แต่ละฝ่าย

* บริหารจัดการการดำเนินงานของโครงการและขอบเขตงานต่ละโครงการวันต่อวัน
* ความคิดเห็นที่ส่งมอบเตรียมทีมก่อนที่จะส่งผ่านไปยังลูกค้า
* มีประสิทธิภาพใช้วิธีการของเราและบังคับมาตรฐานโครงการ
เตรียม * สำหรับการแสดงความคิดเห็นหมั้นและวิธีการประกันคุณภาพ
* ลดการเสี่ยงและความเสี่ยงของเราในโครงการ
* มั่นใจว่าเอกสารโครงการเสร็จสมบูรณ์เป็นปัจจุบันและเก็บไว้อย่างเหมาะสม

บัญชีโครงการ

* ติดตามและรายงานชั่วโมงทีมงานและค่าใช้จ่ายเป็นรายสัปดาห์
* งบประมาณโครงการบริหารจัดการ
* รับรู้รายได้กำหนดที่เหมาะสมทำให้ใบแจ้งหนี้ทันเวลาและถูกต้องและตรวจสอบ ลูกหนี้โครงการ
* ต่อจากนี้ขึ้นกับลูกค้าเมื่อจำเป็นเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ค้างชำระ
* กำไรโครงการวิเคราะห์รายได้กำไรอัตราค่าและการใช้ประโยชน์

CAREER PATH สมรรถนะหลัก

การจัดการทางการเงิน

* ความเข้าใจรูปแบบรายได้ขั้นพื้นฐาน P / L, และประมาณการต้นทุนเพื่อเสร็จและตัดสินใจตาม
* ความเข้าใจวิธีการแบบราคาและการเรียกเก็บเงินของเรา
* รายได้อย่างถูกต้องพยากรณ์, กำไร, กำไร, อัตราค่าและการใช้ประโยชน์
มั่นใจ * โครงการเอกสารทางกฎหมายแล้วเสร็จและลงนาม

พัฒนาธุรกิจ

* การพัฒนาธุรกิจและระบุ”add – on”โอกาสในการขายที่เกี่ยวข้องกับโครงการเฉพาะ
* Leads ความสำเร็จข้อเสนอรวมทั้งกำหนดขอบเขตการประเมินโครงการและเลต
* Effectively conveys ข้อความของเราทั้งเขียนและพูดการสนทนาการพัฒนาธุรกิจ

การสื่อสาร

* ทีมงานอำนวยความสะดวกและการประชุมของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
* ถือสถานะปกติการประชุมกับทีมงานโครงการ
* ทีมงานโครงการเก็บข้อมูลด้วยการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรและองค์กรข่าวทั่วไป
* มีประสิทธิภาพสื่อสารข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชา
ส่ง * มีส่วนร่วมให้ข้อมูลนำเสนอดีจัด
* แก้ไขและ / หรือปัญหาใน escalates รวดเร็ว
* ความเข้าใจวิธีการสื่อสารยาก / ข้อมูลสำคัญแนบเนียน

เทคนิคการทำความเข้าใจ

ความเข้าใจทั่วไปครอบครอง * ในพื้นที่ของโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลและระบบการออกแบบ
* ความเข้าใจ Internet, Intranet, Extranet และ client / server สถาปัตยกรรม
* ครอบครองาใจความสามารถของเรา
* รักษาความตระหนักของใหม่และเทคโนโลยีใหม่ ๆ และโปรแกรมที่มีศักยภาพในภารกิจของลูกค้า

คุณภาพระดับมืออาชีพ

ภาวะผู้นำ

* ท้าทายผู้อื่นในการพัฒนาเป็นผู้นำและแสดงเป็นแบบอย่างที่และพี่เลี้ยง
* บริหารจัดการการพัฒนาทีมงานโดยให้มั่นใจว่าเมื่อเป็นไปได้ที่งานโครงการที่ สอดคล้องกับความสนใจแต่ละอาชีพริเริ่มของ
* แรงบันดาลใจเพื่อนร่วมงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและติดตามความเป็นเลิศ
* ระบุโอกาสในการปรับปรุงและทำให้คำแนะนำที่สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง
* บริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
* ยังคงอยู่ในแถวหน้าของใหม่ ๆ การอุตสาหกรรม

การทำงานเป็นทีม

* สม่ำเสมอรับทราบและตระหนักถึงความมีส่วนร่วมของสมาชิกแต่ละทีม
* มีประสิทธิภาพใช้สมาชิกทีมแต่ละ / ตนอย่างเต็มศักยภาพ
* ทีมกระตุ้นให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
* ติดตามเก็บของบทเรียนและบทเรียนหุ้นที่มีสมาชิกในทีม
* ปัญหาความขัดแย้งทีม Mitigates และการสื่อสาร
* แผนและอำนวยความสะดวกในกิจกรรมทีมปกตินอกสำนักงาน

การจัดการลูกค้า

* การโต้ตอบลูกค้าบริหารจัดการวันต่อวัน
* ชุดและบริหารความคาดหวังของลูกค้า
* พัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับบุคลากรของลูกค้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ ลูกค้า
* สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในการระบุและประเมินความต้องการโซลู ชันทางธุรกิจอื่น
* อย่างต่อเนื่องหาโอกาสในการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและความสัมพันธ์กับ ลูกค้าเข้มขึ้น
* สร้างฐานความรู้ของธุรกิจของลูกค้าแต่ละองค์กรและวัตถุประสงค์

ความรับผิดชอบขององค์การ

พัฒนาเจริญ

* ดำเนินการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์น้อยผ่าน ช่องทางการ
* ช่วยให้ทีมงานดำเนินการแผนพัฒนาอาชีพ
* แสวงหาโอกาสและมีส่วนร่วมในการพัฒนาขึ้นและเกินการฝึกอบรมตามเรา
* รถไฟประดิษฐ์อื่น ๆ และลูกค้าผ่านทางทั้งระบบและนอกระบบการฝึกอบรม
* สนับสนุน Innovators ต้นขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการพัฒนาภายในบริษัท
* Challenges Innovators เพื่อนเพื่อความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาวิชาชีพ

การดำเนินงานภายใน

* แนะนำพื้นที่ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในไปพร้อมกับโซลูชั่น
* Leads ทีมภายใน / กองงาน
* อนุมัติครั้งทีมงานและรายงานค่าใช้จ่ายอย่างยุติธรรมและรวดเร็ว
* ความคิดเห็นรายงานสถานะของสมาชิกในทีมและประเด็นที่อยู่ตามความเหมาะสม
* ปฏิบัติตามและจะช่วยให้บังคับใช้นโยบายมาตรฐานและวิธีการ

2.Senior Designer (ซีเนียร์ดีไซนํเนอร์)

job description:

- Estimate material requirements and costs, and present design to client for approval.

- Confer with client to determine factors affecting planning interior environments, such as budget, architectural preferences, and purpose and function.

- Advise client on interior design factors, such as space planning, layout and utilization of furnishings and equipment, and color coordination.

- Select or design, and purchase furnishings, art works, and accessories.

- Formulate environmental plan to be practical, esthetic, and conducive to intended purposes, such as raising productivity or selling merchandise.

- Subcontract fabrication, installation, and arrangement of carpeting, fixtures, accessories, draperies, paint and wall coverings, art work, furniture, and related items.

- Render design ideas in form of paste-ups or drawings.

- Experience in classic style is highly preferable

- Bachelor’s or Master’s Degree in related field.

- Minimum of 3-5 years working experience.

3.Interior Designer (อินทิเรีย ดีไซนํเนอร์)

-Estimate material requirements and costs, and present design to client for approval.

-Confer with client to determine factors affecting planning interior environments, such as budget, architectural preferences, and purpose and function.

-Advise client on interior design factors, such as space planning, layout and utilization of furnishings and equipment, and color coordination.

-Select or design, and purchase furnishings, art works, and accessories.

-Formulate environmental plan to be practical, esthetic, and conducive to intended purposes, such as raising productivity or selling merchandise.

-Subcontract fabrication, installation, and arrangement of carpeting, fixtures, accessories, draperies, paint and wall coverings, art work, furniture, and related items.

-Render design ideas in form of paste-ups or drawings. 3D specialist is highly preferable.

- Minimum of 2-5 years working experience.

4.Draftmen (พนักงานเขียนแบบ)

job description:

For an residential interior fit-out company. The successful candidate must have a relevant qualification in Engineering or AutoCAD and must have experience in the interior fit-out industry. Projects stating interior fit-out must be shown on CV, along with FLOOR, CEILING and ELECTRICAL details, BOQ, and material selection. You need to be able to use the latest AutoCAD and 3D Max software(optional). Any CVs not showing this experience will not be considered. The salary and package will be negotiable depending on experience. Please send CV as a WORD DOCUMENT, along with a cover note explaining current salary package and start date. Candidate with prior experience with foreign or international interior design companies is highly preferable.

- Minimum of 2-5 years working experience.

Contact Person
บุคคลที่ติดต่อ:K.Nuttawut
Company Name
ชื่อบริษัท:99 Degree Design Co.,Ltd.
Address
ที่อยู่: 61/20 Soi taveemit Village Phraram 9 Bangkapi Huaykwang
City
จังหวัด:กรุงเทพมหานคร/Bangkok
Postal Code
รหัสไปรษณีย์:10310
Telephone No.
โทรศัพท์:081-4660143, 02-6439900
Fax No.
โทรสาร:02- 6430250
Email: ninetyninedegree@hotmail.com, bovy.wong@gmail.com